Article

Mourik Infra heeft de opdracht voor renovatie van de Prinses Marijkesluis definitief gegund gekregen van Rijkswaterstaat. Het project wordt uitgevoerd volgens het twee-fasen proces, waarbij in een 1e fase de risico’s volledig in kaart worden gebracht, voordat de definitieve prijs wordt bepaald en de uitvoering start.

Na de renovatie moet het sluizencomplex weer 30 jaar betrouwbaar en veilig functioneren. Tijdens de werkzaamheden, die naar verwachting medio 2023 starten, blijft de vaarweg zoveel mogelijk beschikbaar voor het scheepvaartverkeer.

Duurzame en innovatieve sector

Het twee-fasen proces is een van de maatregelen uit het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’, waarbij Rijkswaterstaat en de markt samen werken aan een sector die duurzaam en innovatief is en waarin risico’s goed worden beheerst. Uitgangspunt is dat Rijkswaterstaat en Mourik Infra intensief samenwerken.

In fase 1, de voorbereidingsfase, worden onderzoeken uitgevoerd naar de staat van het complex en wordt het ontwerp gemaakt. Deze fase duurt ongeveer een jaar. Op basis van dit ontwerp wordt aan het einde van fase 1 de definitieve prijs voor de realisatiefase overeengekomen met een risicoprofiel dat voor beide partijen acceptabel is. Daarna wordt het project in fase 2, de realisatiefase, uitgevoerd. Realisatie start naar verwachting medio 2023.

Samenwerkingspartner

Bij de aanbesteding van dit project heeft Rijkswaterstaat gezocht naar een partner die met inbreng van kennis en kunde en vanuit een visie die aansluit bij het project, optimale resultaten kan boeken voor een eerlijke prijs. Goede samenwerking is een belangrijke voorwaarde bij het twee-fasen proces en daarom werd in een concurrentiegerichte dialoog, via onder andere een visiedocument en plan van aanpak, in de voorbereidingsfase getrechterd onder de belangstellenden.

In de inschrijffase was een samenwerkingsassessment een belangrijk onderdeel van de gunningscriteria. Daarin heeft Mourik het vertrouwen gegeven een goede samenwerkingspartner te zijn, waarin vooral het zich flexibel kunnen aanpassen aan wisselende omstandigheden er positief uitsprong. Andere belangrijke criteria voor de gunning waren de prijs voor de voorbereidingsfase, een plan voor optimale prijs/kwaliteit in de realisatiefase en CO2-reductie. Mourik Infra kwam daarbij met de beste mix van scores als beste uit de bus.

Samen aan de slag

Ivens Krist, projectmanager Rijkswaterstaat: ‘De aanbesteding van dit project was intensief, voor zowel Rijkswaterstaat als de gegadigden. We zijn blij dat we met Mourik Infra een partner hebben gevonden om samen te zorgen dat de Prinses Marijkesluis de komende decennia blijft doen wat het moet doen. Wij hebben zin om aan de slag te gaan!’

Walter Deelen, directeur Mourik Infra: ‘De renovatie van de Prinses Marijkesluis past perfect in de strategische bedrijfsdoelstellingen van Mourik, omdat wij voorop willen lopen in samenwerking vanuit een vitale infrasector die duurzaam en innovatief is.’

Vervanging en Renovatie

De renovatie van de Prinses Marijkesluis is onderdeel van de Vervanging en Renovatie opgave van Rijkswaterstaat. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Hierdoor neemt de kans op storingen toe en daarom worden ze nu versterkt, vernieuwd of vervangen. Voor deze opgave maakt Rijkswaterstaat zoveel mogelijk gebruik van slimme en duurzame technieken. Zo werkt Rijkswaterstaat aan de infrastructuur voor de komende generaties, zodat we ook in de toekomst vlot en veilig van A naar B kunnen reizen.

Over de Prinses Marijkesluis

Het complex Prinses Marijkesluis is gelegen in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Ravenswaaij in Gelderland. Het complex bestaat uit twee sluiskolken, één vaste brug voor het wegverkeer, één keerschuif, één gemaal, drie lokale bediengebouwen, afmeervoorzieningen en remmingwerken. Het object is gebouwd in 1939 en in gebruik genomen na WO II.

Het complex is onderdeel van de primaire kering langs de Lek en beschermt bij hoogwater het Betuwepand, het deel van het Amsterdam-Rijnkanaal tussen de Prinses Marijkesluis en de Prins Bernhardsluis te Tiel. De keerschuif is gerealiseerd in 1979. De kering wordt enkele keren per jaar gesloten vanwege hoogwater. Negen keer per jaar wordt tijdens proefsluitingen de werking van het complex getest. Het complex beschermt ongeveer 330.000 inwoners van de Betuwe tegen hoogwater.

Lees hier het originele nieuwsbericht van Rijkswaterstaat