Article

Mourik Infra en FL voeren in opdracht van Waterschap Limburg de dijkversterkingen in Heel en in Beesel uit in de combinatie Dijkversterking Heel & Beesel. Op het project Dijkversterking Beesel vindt een pilotproject vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) plaats waarbij we bentonietmatten, geproduceerd door het Duitse bedrijf Naue, aanbrengen in een aantal dijkvakken op het dijktalud.

De bentonietmatten, ook bekend onder de Engelse benaming: Geo Clay Liner (GCL), zorgen voor een goede waterdichte bekledingslaag. De bentonietmatten zijn toegepast in combinatie met een laag gebiedseigen grond en vervangen samen de laag hoogwaardige klei op het dijktalud. In Limburg is van nature weinig hoogwaardige en erosiebestendige klei aanwezig, maar er is wel zandige klei beschikbaar. Door toepassing van de bentonietmatten met deze zandige klei uit de omgeving besparen we kosten want er hoeft geen hoogwaardige klei aangevoerd te worden, verminderen we transport en het is duurzaam.

De toepassing is een echte innovatie voor Nederland, in Duitsland is dit inmiddels een bewezen techniek. Deze innovatieve en duurzame wijze van dijkversterking passen we op circa 10.000 m2 dijktalud toe.

Voor de eerste keer is op basis van de concept Ontwerp en Beoordelingsrichtlijn (OBOR) van de bentonietmatten samen met Waterschap Limburg een definitief ontwerp gemaakt voor deze toepassing. Het ontwerp is vervolgens door de combinatie uitgewerkt in een uitvoeringsontwerp dat nu is gerealiseerd.

Binnen de pilot worden ook twee proeven uitgevoerd: een proef met verschillende typen grasbekledingen en een proef met GeoCrete.


Proef met verschillende typen vegetatie

Er zijn verschillende typen gras- en kruidenmengsels toegepast in proefvakken bij de bentonietmatten. Door toepassing van de bentonietmatten en een ander type grond in de bekleding verandert de bodemvochthuishouding onder de grasmat. De bekledingslaag wordt gedurende twee jaar gemonitord middels bodemvochtsensoren en monitoring van de vegetatieontwikkeling.


Proef met GeoCrete/GeoStab

Door het toepassen van een toplaag van gebiedseigen grond, met vaak een grotere doorlatendheid, is het vereist dat de bentonietmatten worden aangelegd boven de Waterstand Bij Norm (WBN). Daarnaast heeft de bentonietmat een zekere dekking nodig om schade te voorkomen door uitdroging en vorst- en dooischade. Om de hoogte van de dijk te beperken, waarbij wel rekening is gehouden met bovenstaande overwegingen, is in de pilot een proef opgenomen met een onderhoudspad op de kruin met gestabiliseerde grond. Het puin van het oude onderhoudspad van de dijk is middels in-situ grondstabilisatie met GeoStab omgevormd tot een onderhoudspad die erosiebestendig is en voldoende dekking geeft voor de bentonietmat. Ook in deze toepassing is hiermee gebruik gemaakt van gebiedseigen materiaal. Het af- en aanvoeren van verhardingsmaterialen wordt hiermee dus vermeden. Dit levert minder overlast voor de omgeving, een nuttig (her)gebruik van aanwezige grondstoffen en daarmee een duurzaamheidswinst.

Op dinsdag 26 juli jl. organiseerde Waterschap Limburg een persmoment met demonstratie voor de lokale -en regionale pers en vakbladen. Jan-Willem Bardoel vanuit de combinatie en Koen van Gerven van Waterschap Limburg gaven die dag een uitgebreide toelichting over de pilot en hoe de bentonietmatten hun werk doen. Op 13 en 14 september jl. is een moment georganiseerd voor eigen personeel en geïnteresseerden vanuit het netwerk van Waterschap Limburg.